Projekt ”Opracowanie strategii CSR i wdrożenie procedur ERP/CRM wraz ze standardami serii AA1000 we wszystkich obszarach CSR firmy PRES-CONw oparciu o kontakty z trzema grupami interesariuszy”współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracyz nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

Umowa nr 49/SPPW/DPP/2014 z dnia 03.06.2014

 

Nasza misja, wizja i cele

Szanując stworzoną politykę jakości wspólnie z doradcą CSR ustalono treść misji i wizji naszej firmy oraz zdefiniowano cele strategiczne, które przyjęły brzmienie:

Misja:

Szanując środowisko naturalne i nasze otoczenie społeczne dążymy do najwyższej jakości wyrobów i obsługi interesariuszy poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników firmy, tak aby obok innowacyjnych rozwiązań stanowiły one główne powody wyboru naszej firmy jako partnera biznesowego.

Wizja:

Do 2020 roku osiągniemy pozycję lidera w sektorze małych przedsiębiorstw, zajmujących się obróbką metali, który będzie wyznaczał innowacyjne trendy dla całego regionu. Osiągniemy to poprzez ciągłe inwestycje w wartość kapitału ludzkiego, park maszynowy i rozwój współpracy z sektorem B+R, opierając się na naszych regionalnych interesariuszach.

Cele strategiczne:

  • Dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i użytkowników produktów
  • Zapewnienie możliwie najlepszych warunków pracy oraz utrzymanie najlepszych pracowników
  • Prowadzenie ciągłego dialogu oraz współpraca z interesariuszami
  • Dbałość o środowisko i lokalną społeczność
  • Kreowanie innowacji we współpracy z sektorem B+R